Kategorie

Autorzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH) 

1. Niniejsza Polityka prywatności  (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników strony internetowej www.odnowa.jezuici.pl (zwana dalej „Witryną internetową”). Polityka ma charakter informacyjny.

2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników za pośrednictwem Witryny internetowej jest Fundacja Mocni w Duchu, ul. Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź (zwana dalej „Administratorem”).

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail iod@archidiecezja.lodz.pl

4. Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkowników Witryny internetowej w sposób zgodny z wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

5. Użytkownik dokonując Zamówienia przy użyciu Witryny internetowej i/lub rejestrując Konto na Witrynie internetowej i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się mailowo telefonicznie, lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce KONTAKT na Witrynie internetowej, przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta oraz kontaktu z Administratorem podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wykonaniu umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży (kontakt z użytkownikiem Witryny internetowej) oraz budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami Witryny internetowej. W przypadku rejestracji Konta i/lub zapisania się do newslettera podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda użytkownika Witryny internetowej.

6. Dane osobowe użytkownika Witryny internetowej wykorzystywane są przez Administratora jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez użytkownika: dla potrzeb kontaktu z użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z użytkownikiem Witryny internetowej), i/lub wykonania umowy sprzedaży (do czasu realizacji umowy lub usunięcia Konta jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Administratora jako sprzedającego towar z tytułu rękojmi) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) (do czasu rezygnacji z newslettera) i/lub rejestracji Konta o (do czasu usunięcia Konta).

7. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 5. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały Administratorowi przekazane. Dane osobowe udostępnione Administratorowi nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie zakupów za pośrednictwem Witryny internetowej, w innym celu niż wskazane w tymże regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody użytkownika.

8. Administrator informuje także, że użytkownik Witryny internetowej ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Użytkownik Witryny internetowej ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Administrator niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Witryny internetowej osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

11. Witryna internetowa może zawierać także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora, zatem nie może ona ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Witryny internetowej oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

12. Witryna internetowa może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania Witryny internetowej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na Witrynę internetową na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.

13. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na Witrynie internetowej nie pozwalają na personalizację i identyfikację użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe użytkownika Witryny internetowej.

14. Na Witrynie internetowej stosowane są następujące rodzaju plików „cookies”:

a) sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się Witryny internetowej

b) stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika Witryny internetowej, bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach plików „cookies”.

15. Pliki „cookies“ używane na stronie  Witrynie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Witryny internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

16. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa, zmiana zasad sprzedaży za pośrednictwem Witryny internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian, z najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej.

17. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki użytkownik Witryny internetowej proszony jest o kontakt z Administratorem. Wszelkie dane kontaktowe wskazane są w zakładce Kontakt na Witrynie internetowej.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.