Kategorie

Autorzy

Regulamin sklepu

1

Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.mocniwduchu.pl jest własnością Fundacji Mocni w Duchu w Łodzi,  zwanego dalej SPRZEDAJĄCYM.

Fundacja Mocni w Duchu z siedzibą w Łodzi 90-058, ul. Sienkiewicza 60

NIP 7252309108      KRS 0000900518

2

Zamówienia w sklepie internetowym  mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

3

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Sprzedającym.

4

Warunkiem koniecznym do realizacji składanych zamówień jest wypełnienie poprawnie przez Kupującego na stronach WWW Sprzedającego odpowiedniego formularza.

5

Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

6

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronach WWW Sprzedającego, będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

7

System sklepu potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową w momencie jego otrzymania. Dodatkowo Sprzedający będzie informował Kupującego drogą elektroniczną o zmianach statusu zamówienia.

8

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym. Czas ten zostanie odpowiednio wydłużony jednak w przypadku, gdy przypada on na dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

9

Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia wysłać Kupującemu przesyłkę zgodną z zamówieniem.

10

Odpowiedzialność za dostarczenie towaru do Kupującego ponosi Sprzedający. Przesyłka zostaje dostarczona do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD, z którą aktualnie współpracuje.

11

Ceny oferowanych artykułów znajdujące się na witrynie internetowej Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

12

Do całkowitej wartości zamówienia doliczone będą koszty przesyłki w wysokości podanej w formularzu, podczas procesu dokonywania zamówienia.

13

Przesyłki realizowane są tylko w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

14

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru, a należności za zamówione artykuły uregulować zgodnie z wybraną formą płatności.

15

Kupujący może odmówić odbioru i zapłaty za zamówiony towar w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu zamówienia.

16

Kupujący akceptuje, że pewną część oferowanych produktów jest wykonywana ręcznie co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru.

17

Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty wydania towaru Kupującemu. Zwracany towar musi być odesłany wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu. Zwrot towaru Sprzedającemu odbywa się na koszt Kupującego.  W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

18

Koszty odesłania reklamowanego towaru ponosi Klient.

19

W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie do 7 dni od otrzymania zwracanego towaru. 

20

Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego mocni.wydawnictwo@jezuici.pl Klient ma prawo do złożenia reklamacji przez miesiąc, od daty zakupienia towaru. Reklamacja jest rozpatrywana do 14 dni.

21

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki itp.).

22

Nasza polityka prywatności nie zezwala na przekazanie Państwa danych komukolwiek w celach marketingowych. Państwa dane są chronione i Fundacja Mocni w Duchu nie przekazują ich innym instytucjom. Państwa dane służą do realizacji zamówienia.

23

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 24

Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd wybrany przez wnoszącego.